อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

การทำงานเป็นทีมเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดได้

แต่การทำงานเป็นทีมก็จำเป็นต้องมีสมาชิกในทีมที่มีคุณภาพและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน สมาชิกในทีมที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีความรับผิดชอบ สามารถทำตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

  • มีทักษะและความสามารถที่จำเป็น ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

  • มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

ส่วนคนไม่มีคุณภาพ สร้างปัญหาให้กับทีมในการทำงาน ควรหลีกหนีไปให้ไกล อย่าเอาคนแบบนี้ร่วมทีมเด็ดขาด!

แล้วคนแบบไหนบ้างที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มคนไม่มีคุณภาพ ?

1. คนที่ไม่มีทักษะและความรู้ที่จำเป็น

2. คนที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี

3. คนที่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

1. คนที่ไม่มีทักษะและความรู้ที่จำเป็น

ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ หากคนในทีมขาดทักษะและความรู้ที่จำเป็น ก็จะทำให้งานล่าช้า ผิดพลาด และอาจทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการสอนงานหรือ  เทรนนิ่งให้กับสมาชิกในทีมคนนั้น

ตัวอย่าง

สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายไอที ตำแหน่งนี้ต้องการคนที่มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ด้านไอทีต่างๆ แต่บริษัทพบว่ามีพนักงานคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการอื่นๆ ของบริษัท เช่น วุฒิการศึกษา ความสามารถทางวิชาการ และบุคลิกภาพ อย่างไรก็ตาม พนักงานคนนั้นไม่มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ด้านไอทีเลย หากบริษัทตัดสินใจรับพนักงานคนนั้นเข้าทำงาน จะต้องใช้เวลาในการสอนงานหรือเทรนนิ่ง เพื่อให้พนักงานคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้าหรือผิดพลาดได้

หากพบว่ามีสมาชิกในทีมที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ควรให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่สมาชิกคนนั้น โดยอาจช่วยสอนงานหรือเทรนนิ่งให้ หรือให้คำแนะนำในการทำงาน เพื่อให้สมาชิกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

2. คนที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี

ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในทีมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หากคนในทีมมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี ก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างยากลำบาก เกิดความเครียด และอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในทีมได้

ตัวอย่าง

สมมติว่าทีมหนึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานประจำปี ทีมนี้ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน โดยแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของตน หนึ่งในสมาชิกของทีมนั้นขี้เกียจ ไม่รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มักจะส่งงานล่าช้าหรือส่งงานที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้สมาชิกคนอื่น ๆ ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อชดเชยความล่าช้าหรือความผิดพลาดของสมาชิกคนนั้น ส่งผลให้งานล่าช้าและคุณภาพของงานลดลง

จะเห็นได้ว่าคนขี้เกียจ ไม่รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย อาจส่งผลเสียต่อการทำงานเป็นทีมอย่างรุนแรง ดังนั้น สมาชิกในทีมควรมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยการพูดคุยกับสมาชิกคนนั้นอย่างตรงไปตรงมา โดยเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของสมาชิกคนนั้น ไม่ควรตำหนิหรือกล่าวโทษสมาชิกคนนั้นโดยตรง ควรเน้นที่การช่วยเหลือและสนับสนุนให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

3. คนที่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างราบรื่น หากคนในทีมไม่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างยากลำบาก เกิดความไม่ลงรอยกัน และอาจทำให้คนในทีมรู้สึกอึดอัดในการทำงาน

ตัวอย่าง

สมมติว่าองค์กรหนึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือกัน แต่สมาชิกคนหนึ่งของทีมมีทัศนคติในการทำงานที่เน้นการทำงานคนเดียวและการแข่งขันกับผู้อื่น ทัศนคติในการทำงานที่แตกต่างของสมาชิกคนนั้นอาจส่งผลเสียต่อการทำงานเป็นทีมได้ เช่น สมาชิกคนนั้นอาจไม่แบ่งปันข้อมูลหรือความรู้กับสมาชิกคนอื่น ๆ หรืออาจทำงานล่าช้าเนื่องจากต้องทำงานคนเดียว

หากองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน สมาชิกในทีมที่มีทัศนคติในการทำงานที่แตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรก็อาจปรับตัวเข้ากับทีมได้ อย่างไรก็ตาม หากองค์กรไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน หรือพนักงานไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานเป็นทีมได้

ดังนั้น การเลือกคนเข้าทีมทำงานเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกคนที่มีทักษะและความรู้ที่จำเป็น ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ หากพบว่ามีสมาชิกในทีมที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ก็ควรพูดคุยและแก้ไขพฤติกรรมนั้น ๆ หากไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้ ก็อาจจำเป็นต้องพิจารณาให้ออกจากทีม เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อการทำงานเป็นทีม

ขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ที่คนอสังหาฯ และผู้บริหารทุกแนวธุรกิจ
กำไรแน่ ๆ เติบโตแข็งแกร่งแน่ ๆ เมื่อได้รับสิ่งดี ๆ

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

อย่าเอาคนแบบนี้เข้าร่วมทีมเด็ดขาด!

กลุ่มไลน์ 7D Hub ธุรกิจแข็งแกร่งแน่ แค่เติมเต็มความรู้อย่างต่อเนื่อง

สแกน QR Code รับฟรีหลักสูตรออนไลน์ และ E-Book

หรือคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย ➤ https://lin.ee/QOJZpRO

กลุ่มไลน์ 7D Book สำหรับนักอ่านทุกท่าน

สแกน QR Code รับฟรี E-Book คู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่

หรือคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย ➤ https://lin.ee/YYMclqm

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top