AI ช่วยทำให้วิจัยเร็วขึ้น 10 เท่า ?

AI ช่วยทำให้วิจัยเร็วขึ้น 10 เท่า ?

Generative AI มีความโดดเด่นในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอันเป็นที่ประจักษ์แล้วในหลายสาขาว่า AI สามารถช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นในระดับที่มากกว่า 10 เท่า หรือเป็น 100 เท่าเลยทีเดียว เช่น การเขียนในลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์ การวาดภาพ

ความล่าช้าในการทำวิจัยเป็นปัญหา (Pain Point) สำหรับนักวิจัยทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ การใช้ AI ช่วยทำงานวิจัยในทางวิชาการยังถือเป็นเรื่องใหม่ แน่นอนว่า AI สามารถช่วยทำงานวิจัยได้เร็วขึ้น แต่จะรวดเร็วเป็นกี่เท่ายังคงเป็นคำถามเนื่องจากยังเป็นช่วงการเริ่มต้น และกำลังมี Application ใหม่ ๆ ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เรามาลองถาม AI 2 ตัว คือ Claude.ai และ ChatGPT 4 ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้คำตอบเป็นดังนี้

Prompt: Generative AI สามารถช่วยให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เร็วขึ้นกี่เท่า จากเหตุผลในแต่ละปัจจัยอะไรบ้าง ให้จำแนกแจกแจงพร้อมเหตุผล พร้อมแหล่งข้อมูลอ้างอิง

Claude.ai: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์สามารถเร็วขึ้นได้มากกว่า 10 เท่า จากปัจจัยต่อไปนี้:

1. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review): Generative AI ช่วยสกัดข้อมูลจากงานวิจัยจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทบทวนวรรณกรรมได้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้น 3-5 เท่า[1]

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection): Generative AI ช่วยออกแบบและสร้างแบบสอบถามได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การเก็บข้อมูลเร็วขึ้นมากกว่า 5 เท่า[2]

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis): Generative AI ช่วยจําแนก ตีความ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การวิเคราะห์เร็วขึ้นมากกว่า 10 เท่า[3]

4. การเขียนรายงาน (Report writing): Generative AI ช่วยสร้างร่างรายงานวิจัยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การเขียนรายงานเร็วขึ้นมากกว่า 10 เท่า[4]

      แหล่งอ้างอิง:

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151415/

[2] https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1122445.1122456

[3] https://arxiv.org/abs/1606.02858

[4] https://ink.library.smu.edu.sg/sis_research/5804/

โดยรวม Claude.ai สรุปว่า Generative AI จะช่วยเร่งกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้เร็วขึ้นโดยรวมได้มากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับการทำวิจัยแบบเดิม

สำหรับคำถามเดียวกับโดยถามกับ ChatGPT4 (Brow with Bing)

Prompt: Generative AI สามารถช่วยให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เร็วขึ้นกี่เท่า จากเหตุผลในแต่ละปัจจัยอะไรบ้าง ให้จำแนกแจกแจงพร้อมเหตุผล พร้อมแหล่งข้อมูลอ้างอิง

ChatGPT 4: AI สามารถช่วยเร่งการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าการประมาณค่าความเร็วในการเร่งการวิจัยอาจจะไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน นี่คือบางปัจจัยและวิธีการที่ AI สามารถช่วยเร่งการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์:

1. การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ: AI สามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลที่ใหญ่ของข้อความ เสียง และวิดีโอ ช่วยให้นักวิจัยสามารถทำการวิเคราะห์หรือวิเคราะห์ได้เร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิจัยตลาดและสาขาของสังคมศาสตร์อื่น ๆ

2. การสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ: โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ได้รับพลังจาก AI สามารถช่วยในการจัดระเบียบและเขียนบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์ ช่วยให้นักวิจัยสำรวจหัวข้อและพัฒนาปัญหาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การปรับปรุงการทดลองออนไลน์และโมเดล: AI มีศักยภาพในการปรับปรุงการทดลองออนไลน์ โมเดลที่มีฐานเป็นตัวแทน และการวิเคราะห์เนื้อหาอัตโนมัติ ซึ่งมักถูกใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

4. การเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย: ความก้าวหน้าของ AI โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) มีผลอย่างมากต่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งน่าจะนำไปสู่วิธีวิจัยที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. การจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง:AI สามารถประมวลผลปริมาณข้อมูลที่ใหญ่ที่ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นความท้าทายทั่วไปในสาขาสังคมศาสตร์ ทำให้การวิจัยที่มีฐานข้อมูลเร็วขึ้น

 โดยรวม ChatGPT มีความเห็นว่า ความสามารถของ AI แบบสร้างสรรค์ในการประมวลผลและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ทำให้กระบวนการวิจัยจัดเรียบร้อยมากขึ้น ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์และการสร้างเนื้อหา แม้ว่าปัจจัยความเร็วที่แน่นอนอาจจะแตกต่างกันไปตามงานเฉพาะและวิธีการทำงานของ AI แต่ละปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในการเร่งการวิจัย

          สำหรับผู้เขียน จากการลองใช้ AI ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SciSpace, ChatGPT4 Advanced Data Analysis, Claude ฯลฯ พบว่า AI สามารถช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นอย่างมาก แม้จะยังไม่ได้มีการวัดความเร็วอย่างชัดเจน แต่ประสบการณ์ที่ได้คือ AI ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทำงานได้อย่างลื่นไหล มีคุณภาพ มีความมั่นใจในการทำงานวิจัย ซึ่งนอกจากการช่วยหาข้อมูลและช่วยในเรื่องต่าง ๆ AI ยังเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ เรียกว่าช่วยสอนและแนะนำในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อีกด้วย

          จากหัวข้อของบทความนี้ ในแง่ความเร็ว การบอกว่า AI ช่วยทำให้งานเร็วขึ้นในระดับ 10 เท่าคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริง และอาจเร็วมากกว่านั้นหากมีความเชี่ยวชาญในการใช้ AI มากขึ้น หรือมี AI ที่ฉลาดขึ้น อันจะมาช่วยแก้ปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้ระยะเวลายาวนานในการทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยมืออาชีพ ความรวดเร็วที่มาพร้อมกับคุณภาพ และความถูกต้องทางวิชาการ จะทำให้เกิดความงอกงามในการวิจัย รวมทั้งผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มุ่งเน้นการใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ มากกว่าการเสียเวลาไปกับการทำงานวิจัยที่มากเกินความจำเป็น

แจกฟรี !!

กว่า 100 prompt สำหรับการเขียนงานวิจัย

วิธีดาวน์โหลด เพียงแค่สแกน QR Code
หรือคลิกที่ลิงก์ ➤ https://lin.ee/QOJZpRO และพิมพ์คำว่า promptวิจัย

บทความโดย
ดร.ปุด สุขยืน เทพทอง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top